ANBI


Die Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam ist eine gemeinnützige Organisation nach niederländischem Recht (ANBI: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen). Die vorgeschriebenen Informationen in niederlaendischer Sprache finden Sie hier:

Onze Doelstelling

Extract uit onze Duitstalige kerkorde: Gemeinde Satzung DEG Amsterdam

Identiteit

In de kerkorde van de DEGA is verankerd dat deze kerkgemeente het als haar opdracht ziet het evangelie te verkondigen zoals dit gegeven is in het in Jezus Christus openbaar geworden woord van God, zoals het in de Heilige Schrift van het Oude en van het Nieuwe Testament gegeven is en met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenissen (uit de 4e eeuw) en de geloofsbelijdenissen van Nicea-Constantinopel (uit 381) uitgedragen is. De DEGA erkent daarenboven de, voor haar reformatorische leer maatgevende, getuigenissen in de Kleine Katechismus van dr. Maarten Luther (uit 1529), in de Augsburgse geloofsbelijdenis (uit 1530), in de Heidelbergse Cathechismus (uit 1536), in de theologische verklaringen van de Synode van Barmen (uit 1934) en in de – Europese – Leuenberger Konkordie (uit 1973).

De DEGA ziet zich als “evangelisch” in de allesomvattende zin van de traditie van alle Duitstalige reformatorische kerken (luthers, gereformeerd en “unieert” (verenigd: luthers plus gereformeerd).

Beleidsplan

Onze instelling is een kerk. De primaire taken van de DEGA zijn de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in het Duits en in overeenstemming met haar identiteit alsmede de kerkelijke dienstverlening aan de evangelische christenen die in Amsterdam en de wijde omgeving daarvan wonen en zich met de DEGA verbonden voelen.

De kerkenraad en de predikant(e) zorgen voor regelmatige, openbare kerkdiensten, kerkelijk onderricht, zielzorg en diaconale activiteiten. De kerkdiensten worden eenmaal in de twee weken gehouden, in het algemeen op de eerste en de derde zondag van de maand.

Verdere opgaven van de DEGA zijn:

  • Het contact met de Deutsche Seemannsmission in Amsterdam e.o.;
  • De medewerking bij de kerkelijke zorg voor Duitstalige vakantiegangers en bezoekers in Nederland;
  • Het onderhouden van contacten met de Deutsche Evangelische (Kirchen-)Gemeinden Rotterdam en Den Haag;
  • Het onderhouden van contacten met de overige Nederlandstalige en de anderstalige christelijke gemeenten;
  • Het onderhouden van oecumenische relaties met de bij de oecumenische Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen (gesticht in 1948 in Amsterdam, thans gezeteld in Genève) en met de rooms-katholieke kerk.
  • Naar vermogen is de DEGA in de Nederlandse oecumenische samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd.
  • De DEGA ondersteunt en bevordert de samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De instelling heeft geen winstoogmerk. Leden en vrienden betalen een vrijwillige bijdrage/gift. Verder worden donaties tijdens godsdiensten in vorm van collectes geworven, en zijn donaties via een collectebus in de hal van de kerk mogelijk. Beperkte huuropbrengsten zijn een andere vorm van inkomsten. Er wordt niet buiten de gemeente actief om geld geworven.
 
De instelling wordt beheerd door de kerkenraad.
 
Voor het beheer van het vermogen gelden de richtlijnen van de EKD. Het vermogen dient voornamelijk de instandhouding van het gebouw en staat op een spaarrekening.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(e) wordt bepaald door de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). De DEG Amsterdam ontvangt van de DEG Rotterdam een vergoeding voor de helft van de salaris.

De DEGA heeft naast de predikant geen medewerkers in loondienst. Gastpredikanten, organisten en koorleider krijgen een bescheiden vergoeding.

De kerkenraadsleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Evenmin als de leden van commissies, werkgroepen, de cantorij en de overige vrijwilligers.

Staat van baten en lasten

De samenvatting van baten en lasten van de DEGA is in onderstaande tabel weergegeven.

Toelichting financiële verantwoording

De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen daarom niet sterk afwijken van de bestedingen.
 
De DEG Amsterdam ontvangt geen overheidssubsidie. Zij zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden geven naar draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden. De gemeente deelt het salaris van de pastoor met de DEG Rotterdam en ontvangt hiervoor een vergoeding. Verder ontvangt de gemeente een bijdrage van de EKD. Tenslotte heeft de gemeente beperkte inkomsten door verhuur van de ruimtes. Ter bekostiging van noodzakelijke reparaties houdt de gemeente een financiële buffer aan.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in vorm van salarissen. Daarnaast worden de middelen voornamelijk besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw met bijbehorende woning voor de pastoor (deze kosten bevatten reparatie en onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en erfpacht).

Algemene Informatie inclusief RSIN

Naam: Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam

Telefoonnummer: +31-682042713  / +49 1737036683 

RSIN / fiscaal nr.: 822608479

Website: http://www.deg-amsterdam.nl

Email: pfarramt@deg-amsterdam.nl

Adres: Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam
        J.J.Viottastraat 44
        1071 JT Amsterdam
 
Inschrijvingsnr. KvK: 50199234